Apotheekgame - Regels

 

Huisartsen
De huisartsen hebben de weekend- en nachtdiensten verdeeld in twee waarneemgroepen. Binnen de waarneemgroepen is inzage in elkaars patiëntengegevens niet gegarandeerd. Bij de huisartsen bestaat de wens om een huisartsenpost op te richten. De huisartsen zijn allen meer of minder geautomatiseerd. Ze schrijven als regel generiek voor met behulp van de computer. De apothekers leveren zo mogelijk generiek af. Er zijn (nog) geen directe lijnen van huisartsen naar apotheek.

Recepten
Alle huisartsenpraktijken zijn geopend van 08.00 tot 17.00 uur. De huisartsen hebben hun spreekuur van 09.00 tot 11.00 uur en zijn dan niet bereikbaar. Een aantal huisartsen heeft ook 's middags nog spreekuur. Visites worden 's middags gereden. Vanaf negen uur worden de recepten door een doktersassistent bij de apotheken gebracht. Als de recepten dan nog niet klaar zijn, worden zij later door de praktijk zelf gebracht of kunnen worden opgehaald bij de praktijk. De apotheek wordt tussen 11.00 en 16.00 uur gebeld door de centrale. De centrale kan de apotheek naar elke gewenste persoon of instantie doorverbinden. Van 12.30 tot 13.00 uur heeft de centrale pauze en is dan ook niet bereikbaar.
De voorschrijvers houden zich in principe aan de prescriptieregeling. Bij geconstateerde afwijkingen wordt van de apotheek verwacht dat deze al naar gelang de situatie het recept aanpast (bijv. bij eerste uitgifte; een nieuw middel bij een 'bestaande' patiënt) of de voorgeschreven hoeveelheid aflevert (bij een 'nieuwe' patiënt afleveren voor 60-90 dagen).

Apotheken
De magistrale receptuur neemt een bescheiden plaats in. In verband met de krappe personeelsbezetting is het aantal voorraadbereidingen zoveel mogelijk teruggedrongen. Zowel voor eigen patiënten als ten behoeve van een apotheekhoudende huisarts worden individuele magistrale bereidingen uitgevoerd. Het voorstel om de krachten te bundelen en één bereidende apotheek in Rijnstede aan te wijzen is door de inspectie al verschillende malen afgewezen.
De apotheken nemen hun taken op het gebied van zelfzorgadvisering zeer serieus. Bij voorkeur worden zelfzorggeneesmiddelen ook ingebracht in het apotheeksysteem. De aandacht voor typische drogisterijartikelen (tandenborstels, badslippers, cosmetica enz.) verschilt per apotheek.
Op het gebied van ICT lopen de apotheken wat achter. Op dit moment is het gebleven bij het openen van een e-mailadres. Eigen websites zijn nog niet ontwikkeld, maar het is een aandachtspunt van de meeste apotheken.
De apotheken hebben nog geen beslissing genomen over aansluiting bij een apotheekformule.
De apotheken plaatsen hun bestellingen tot nu toe dagelijks bij twee groothandels.
Het voorraadbeheer is geautomatiseerd en gekoppeld met het gebruik van Pharmacom. Er wordt geen gebruik gemaakt van een barcodescanner.
Alle apotheken hebben een contract met ziektekostenverzekeraar MEDICURE. Van al haar contractanten verlangt MEDICURE dat per kwartaal een overzicht wordt verstrekt van de resultaten. Van MEDICURE is bekend dat zij geld beschikbaar heeft voor zorgvernieuwingsprojecten.

Personeel
Per apotheek zijn zes tot zeven mensen werkzaam: een beherend apotheker, een tweede apotheker en vier tot vijf assistenten. Ieder lid van het apotheekteam vervult beurtelings deze verschillende rollen in de apotheek.
Per apotheek wordt hiervoor een schema ontworpen. Bij opdrachten die over meerdere dagen lopen, dienen de deelnemers zorg te dragen voor een adequate overdracht van informatie.
De beherend apotheker is als openbaar apotheker geregistreerd; de tweede apotheker zit in de registratiefase. De assistenten willen graag cursussen volgen om bij te blijven én om punten te halen i.v.m. salarisverhoging. Door de hoge werkdruk is het bij plannen gebleven. De meest ervaren assistent heeft indertijd direct na diplomering een voortgezette opleiding gevolgd. Er wordt gespeeld met de gedachte om een niet-gediplomeerde apotheekmedewerker in dienst te nemen om de taak van de assistenten te verlichten.

Financiën
Waar dit van belang kan zijn, dient het apotheekteam zelf het financiële plaatje in te vullen en een afweging te maken. Voor investeringen is vooraf toestemming van de cursusleiding nodig. Het budget bedraagt € 50.000,=.

Activiteiten
Van alle apotheken wordt verwacht dat ze minimaal de volgende activiteiten ontplooien:
- organiseren themaweek en het opstellen van een zorgproject (thema naar keuze), informatie volgt;
- vervaardigen van een personeelsblad (voor 17.00 uur inleveren op 12-11-2018RT & 17-12-2018RT)
- vervanging vertrekkende assistente; vacaturetekst voor de advertentie voor 17.00uur inleveren op 29-10-2018RT.
- een nieuwsbrief t.b.v. clientele voor op de balie van de apotheek (thema's naar keuze; voor 17.00 inleveren op 26-11-2018RT & 31-12-2018 RT);
- organiseren personeelsuitje.

Periode
De apotheekgame gaat van start met een voorbereidingsweek die begint op 15-10-2018. De start van de uiteindelijke game is op maandag 22-10-2018. Vanaf die datum zal per dag de Rijnstedetijd één week vooruit worden gezet (zie hiervoor ook het rooster op Blackboard).